Sjöhåla Föreningar

VÅR SIDA FÖR BOENDE I SJÖHÅLA OCH HOLMÄNGEN

Årsmöte 2022

Sjöhåla Väg- och Fritidsförening

Kallelse till årsmöte måndag den 25 /4 2022.

Plats:  Åkergatan 17.

Tid: 18:30 och omedelbart efter båtföreningens möte.

Dagordning:

1.     Mötets öppnande.

2.     Fråga om mötet har utlysts i behörig ordning.

3.     Godkännande av dagordningen.

4.     Val av ordförande och sekreterare för mötet.

5.     Val av två justeringsmän.

6.     Val av två rösträknare.

7.     Upprättande av närvarolista.

8.     Verksamhetsberättelse

9.     Ekonomisk rapport.

10.   Revisorernas berättelse.

11.   Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

12.  Val av styrelse och funktionärer:

  1. Ordförande (2 år)  Kjell Insulan. Avgående, Nyval.
  2. Sekreterare (2 år)   Mikale Berg. Avgående, Omval.
  3. Kassör (2 år) Ulf Lindstedt. 1 år kvar, inget val.
  4. Styrelsesuppleanter (1 och 2 år). Leif Magnusson, 1 år, Markus Wennerberg, 2 år. Avgående, nyval..
  5. Två revisorer (1 år). Helena Carlsson och Lars Rådbo, båda avgående. Nyval och omval..
  6. En revisorsuppleant (1år) Lotta Holm Lindstedt. Avgående Omval.
  7. Valkommitté (1 år). Karl-Axel Emanuelsson och Mats Sällström, båda avgående. Omval.
  8. Arbetsledare och stf dito (1 år). Owe Olsson och Marcus Wennerberg avgående. Omval.
  9. Brandansvariga (1 år) 3 nya 1 år. Mårten Andersson, Mats Båthen, Ejbert Wennerberg. Omval.

13.  Beslut om slåtter.

14.  Godkännande av årets gräsklippningslista samt startnamn.

15.  Beslut om årsavgift 2023.

16.  Beslut om arbetsdagar.

17.  Inkomna motioner.

18.  Övriga frågor.

19.  Avslutning.

Styrelsen

Medlemsavgiften, 1500 kr, för 2022 inbetalas på bankgiro 680-3811 senast 1:a maj..

Viktigt!  Skriv något av följande… namn, husnummer på Annas väg eller fastighetsbeteckning på inbetalningen! Detta gör att vi kan se vem som betalt.

Nästa Inlägg

© 2022 Sjöhåla Föreningar

Tema av Anders Norén

Sjöhåla Föreningar