Sjöhåla Föreningar

VÅR SIDA FÖR BOENDE I SJÖHÅLA OCH HOLMÄNGEN

Vattenprov

Under Vattenföreningen i menyn hittar ni provsvaren om vi önskar ladda ner.
Nedan är en enkel förklaring vad svaret innebär.

Tjänligt:

Innebär att vattnet är lämpligt som dricksvatten och för övriga hushållsändamål.

Tjänligt med anmärkning:

Innebär att vattnet har en avvikande sammansättning men det bedöms inte orsaka någon direkt risk för hälsan. Vattnet ligger dock i riskzonen och ogynnsamma förhål­landen kan innebära en förändring i sammansätt­ningen som leder till att vattnet blir otjänligt. En begränsad vattenanvändning kan vara nödvändig, exempelvis för barn och känsliga personer. Rikt­värden för bedömningen tjänligt med anmärkning kan vara hälsomässigt, estetiskt eller tekniskt grundade.

Otjänligt:

Innebär att vattnet inte bör användas till dryck eller vid matlagning av någon, då detta kan innebära hälsorisker.

Natrium och Kalium håller vi koll på

Natrium

Halter över riktvärdet 100 mg/l kan förekomma naturligt i grundvatten i form av relikt saltvatten eller som en följd av påverkan från havsvatten. Det kan också uppstå vid avhärdning genom jonbyte med natrium. Råvatten kan även förorenas av vägsalt. Höga natriumhalter ökar risken för högt blodtryck. Halter över riktvärdet i råvattnet innebär risk för ytterligare påverkan, t.ex. vid större uttag ur vattentäkten eller vid fortgående vägsaltning. Halter över 200 mg/l kan ge smak.

Kalium

Kalium förekommer naturligt i mark och grundvatten. Vid höga halter indikerar det förorening, t.ex. av konstgödsel. Kalium utgör normalt ingen hälsofara, men en koncentration över 12 mg/l är anmärkningsvärd och indikerar att vattnet kan vara förorenat. Kontrollera om det finns tänkbara föroreningskällor i brunnens närområde. Kontrollera om ytligt vatten läcker in i brunnen.

Nästa Inlägg

Föregående Inlägg

© 2024 Sjöhåla Föreningar

Tema av Anders Norén

Sjöhåla Föreningar